Kvalifikační studium je navrženo jako základní stupeň komplexní přípravy nastupujících či potenciálních ředitelek a ředitelů škol podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Obsahem studia jsou manažerské základy řízení. Základní znalosti a dovednosti z oblasti pracovního práva, školských právních předpisů, finančního řízení školy, plánování a organizace školy a pedagogického procesu, včetně reflektivních témat v oblasti sebeřízení a seberozvoje. 

 Studium zahrnuje vymezení potřebných znalostí a dovedností nutných pro vstup do této funkce, pro prvotní orientaci v celé šíři ředitelské problematiky, je chápáno jako východisko pro následující celoživotní profesní rozvoj. Důležitým atributem tohoto studia je jeho diferencující přístup dle stupně školy, na níž bude účastník studia působit. Kvalifikační studium vychází ze současného postavení ředitele školy – manažera vzdělávacího procesu determinovaného širokým spektrem odpovědnosti, která je dána platnými zákonnými předpisy. Ve všech svých modulech ale naznačuje žádoucí cestu vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra akcentujícího pedagogické vedení školy a lidí. 

Časová dotace studia: e-learningové vzdělávání (36 h) a prezenční vzdělávání (99 h), včetně reflektivní praxe ve vybraných školách nebo školských zařízeních. Výstupem studia bude závěrečná zkouška před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení - Lídr školy se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

V souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je studium rozšířeno a zaměřeno na kompetence potřebné pro pedagogický leadership (práce s vizí školy, motivace a vedení lidí, vytváření kultury podporující učení, evaluace a plánování).

Studium je realizováno v souladu se Standardem pro udělování akreditací DVPP 
Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP. Vzdělávací program obsahuje moduly zaměřené na základní právní předpisy upravující oblast školství a pracovního práva, financování školy a organizaci školy a pedagogického procesu.

Část studia probíhá formou e-learningu.  

Součástí studia jsou odborné stáže ve vybraných školách nebo školských zařízeních, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.