Vzdělávací program je určen ředitelům mateřských a základních škol, zástupcům ředitelů škol, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 základních témat: Kultura školy, Vedení a řízení změny, Metody analýzy potřeb školy, Tvorba strategického plánu rozvoje školy, Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách, Hodnocení práce pedagogů, Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů a Evaluace pokroku školy.

Distanční vzdělávací program jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe  ukáže a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povede účastníky k promýšlení otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a jejich souladu s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji.

 1. Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka
 - kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe.
  

  2. Vedení a řízení změny
 - zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny.

 3. Metody analýzy potřeb školy
 - obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy.
 

 4. Tvorba strategického plánu rozvoje školy
 - strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy.


  5. Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách
 - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání.

 6. Hodnocení práce pedagogů
- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků.


 7. Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů
- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy.

  8. Evaluace pokroku školy
- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů.